A světlo světa spatřila kniha


Víta, jak dříve vznikaly knihy? Kdo a jak je psal? Co se do nich psalo? Pojďte objevit kouzlo knihařského a tiskařského řemesla, obdivovat krásu starých tisků a rozluštit stará písma. Program s názvem  "A světlo světa spatřila kniha" vás zábavnou formou provede historií knih od nejstarších ručně psaných kodexů přes renesanční objev knihtisku Johannese Guttenberga až k moderní tvorbě ex - libris Josefa Váchala. V pracovních listech poznáte krásu gotického písma, vytvoříte si vlastní iniciálu a čekají vás i další tvůrčí  úkoly. Po dohodě si lze program  prodloužit o workshop, v rámci kterého si žáci vyrobí vlastní knížku. Workshop je vzhledem ke své náročnosti vhodnější spíše pro žáky 2. stupně a pro skupiny s menším počtem účastníků. Délka programu s touto dílnou je pak minimálně 3 hodiny. Klíčové kompetence RVP: Kompetence k učení; K řešení problémů; Komunikativní; Sociální a personální; Občanské a pracovní kompetence
Vzdělávací oblasti RVP: Umění a kultura; Člověk a společnost; Člověk a svět práce
Vzdělávací obory RVP: Výtvarná výchova; Člověk a společnost; Člověk a svět práce
Učivo RVP: Renesance; Humanismus; Husitství; Reformace a jejich šíření Evropou; Barokní kultura a osvícenství Délka: 120/180 min.
Cena: Cena: 40/60 Kč/žák

Zámecké návrší Litomyšl

Jiráskova 133

e-mail: info@skolanazamku.cz
webové stránky: www.skolanazamku.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí