Jak žili naši předkové I.


Interaktivní formou nahlédnu do způsobu každodenního života na blatské vesnici. Pojmenuji jednotlivé kusy nábytku ve světnici. Vyhledám a popíši typické regionální zvláštnosti osídlení a kultury. Poznám a pojmenuji účel vybraných příkladů zemědělských nástrojů. Dokáži popsat tradiční blatský statek. Rozliším základní součásti mužského a ženského blatského kroje. Na vybraných ukázkách srovnám a zhodnotím způsob života a práce předků na našem území.

Učivo:

Obec (město), místní krajina – její části, minulost a současnost obce (města)

Naše vlast – domov, krajina, národ

Současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života

Regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost

Metody práce: dialog, diskuse, vyprávění, výklad, individuální i skupinová práce, projekce, ukázky

Doba trvání: 60 min.

Vstupné: 30 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program nabízíme celoročně (včetně pondělí), objednávky na telefonním čísle 778 488 433

Husitské muzeum v Táboře

nám. Mikuláše z Husi

e-mail: nimrichtrova@husitskemuzeum.cz
webové stránky: www.husitskemuzeum.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí