KDE SE VZALI NA ARŠE


Komentovaná prohlídka expozice Archa Noemova žáky provede příběhy zvířat, která se nacházejí
v zoologických sbírkách Národního muzea. Některé exponáty jsou více než 100 let staré,
jiné podstatně mladší a velké množství jich pochází z českých zoo. Žáci se seznámí například s
příběhem otce prvního orangutana narozeného v České republice, prvního losa, který se vrátil
do Čech po několika staletích nebo se zajímavostmi o zvířatech, která ze svých cest přivezli
slavní cestovatelé Emil Holub nebo Enrique Stanko Vráz.

 

Cílenost: SŠ / Délka: 60 min / Vzdělávací obor: Biologie, Environmentální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech / Klíčová slova: zoologie, biodiverzita, muzeum, sbírkotvorná činnost,
dermoplastický preparát / Výstupy – žák: poznává bohatství života na Zemi, uvědomuje si význam muzeí
a jejich sbírek pro uchování paměti a informací / Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet
žáků: max. 30 žáků / Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Národní muzeum

Vinohradská 1 110 00 Praha 1

e-mail: vzdelavani@nm.cz
webové stránky: www.nm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí