Projekt HRAVĚ I VÁŽNĚ O MARTINŮ, tematické dílny


Je nezbytné, aby se školní a zájmové skupiny objednaly předem na tel: 461 723 588.

 

1. Bohuslav Martinů ve světě pohádek (VP1)

– baletní tvorba B. Martinů se zaměřením na pohádkové motivy

Cílová skupina: 1. ročník ZŠ

Anotace: Program přibližuje vztah Bohuslava Martinů k divadlu, který se utvářel již od dětství, kdy společně s otcem navštěvoval zkoušky a představení poličských divadelních ochotníků. Zájem o jevištní tvorbu byl ještě silnější v průběhu studijních let a promítl se i do jeho prvních skladatelských pokusů, které byly věnované baletu. V roce 1922 napsal hudbu k pohádce indického původu o myší rodině Kdo je na světě nejmocnější? Tento příběh je také základním motivem pro následné aktivity, které zahrnují poslech, hudební charakteristiku postav pomocí hry na rytmické hudební nástroje (ozvučná dřívka, drhla, triangly, rolničky) a taneční ztvárnění příběhu s využitím rekvizit. Cílem aktivit je umět reagovat na slyšený příběh a podpořit hudební představivost a improvizaci.

Zaměření na dílo: Kdo je na světě nejmocnější?, Špalíček

Provázanost se ŠVP: Vzdělávací oblast Umění a kultura - obor Hudební výchova, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Lidé kolem nás, Lidé a čas) a doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova.

Délka programu: 60 min.

Vstupné: žáci 35,- Kč/osoba, učitelé zdarma

 

2. Bohuslav Martinů a lidová kultura (VP 2)

– skladatelův rodný kraj, úcta k tradici a lidové kultuře skrze tvorbu B. Martinů

Cílová skupina: 2. ročník ZŠ

Anotace: Bohuslav Martinů se ve své tvorbě celý život vracel do svého rodného kraje, na Vysočinu. Program je proto zaměřen na folklorní tvorbu, pro kterou nacházel inspiraci v české lidové kultuře a slovesnosti (pohádky, říkadla, hádanky, dětské hry, lidové písně, obyčeje a zvyky). Pro žáky jsou připraveny hudební ukázky ze zpívaného baletu Špalíček a kantáty Otvírání studánek, které jsou doplněny poslechovými, instrumentálními a tanečními aktivitami - využití rytmických nástrojů k doprovodu skladeb (ozvučná dřívka, drhla, triangly), hudební hádanky, poslech se zaměřením na odlišení hudby vokální a instrumentální, rozpoznání hudebních nástrojů a tanec s lidovými prvky.

Zaměření na díla: Špalíček, Otvírání studánek

Provázanost se ŠVP: Vzdělávací oblast Umění a kultura - obor Hudební výchova, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Lidé kolem nás, Lidé a čas) a doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova.

Délka programu: 60 min.

Vstupné: žáci 35,- Kč/osoba, učitelé zdarma

 

3. Bohuslav Martinů a klavír (VP 3)

– představení B. Martinů jako klavíristy a jeho tvorby pro klavír a cembalo

Cílová skupina: 3. ročník ZŠ

Anotace: Program líčí skladatelovu cestu do Prahy, jeho studijní léta na konzervatoři i soukromé vyučování hudby v Poličce, současně ho přibližuje jako kreslíře prostřednictvím seriálu kreseb Zápas s klavírem. Klavír prezentuje jako nástroj s rozmanitými možnostmi. Nastíní jeho historický vývoj a představí některé příbuzné klávesové nástroje. Bohuslav Martinů ve své tvorbě využil klavír jako sólový i doprovodný nástroj nebo jako součást orchestru. Výběr hudebních ukázek je proto velice široký a nabízí tak mnoho podnětů pro poslechové aktivity, pohybové etudy, taneční improvizace s prstovými loutkami i doprovod na rytmické hudební nástroje (ozvučná dřívka, boomwhackers) vybraných klavírních skladeb.

Zaměření na díla: Loutky I, II, III, Motýli a rajky, Koncert pro cembalo

Provázanost se ŠVP: Vzdělávací oblast Umění a kultura - obor Hudební výchova, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Lidé kolem nás, Lidé a čas) a doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova.

Délka programu: 60 min.

Vstupné: žáci 35,- Kč/osoba, učitelé zdarma

 

4. Bohuslav Martinů cestovatelem (VP 4)

– život B. Martinů v zahraničí a jeho dílo inspirované vzdálenými kulturami

Cílová skupina: 4. ročník ZŠ

Anotace: Během svého života Bohuslav Martinů velmi cestoval a ve své tvorbě se inspiroval také hudbou ze vzdálených koutů světa, které však nikdy osobně nenavštívil. Jeho raná tvorba byla okouzlena asijskou hudbou a japonskou poesií. V pařížském období byl výrazně ovlivněn módní vlnou jazzu - hudebního stylu, který vznikl na začátku 20. stol. mezi afroamerickou komunitou na jihu USA. Hudebně-poslechová část programu proto představí rozmanitost různých kultur, a to prostřednictvím hudby. Současně zahrnuje charakteristiku pentatonického tónového systému a jeho nástrojů prostřednictvím poslechových aktivit a vlastní instrumentální činnosti s nácvikem skladby a hrou na melodické hudební nástroje (zvonkohry) a zvukové předměty (čínské hůlky).

Zaměření na díla: Nipponari, Le Jazz

Provázanost se ŠVP: Vzdělávací oblast Umění a kultura - obor Hudební výchova, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Lidé kolem nás, Lidé a čas) a průřezové téma Multikulturní výchova.

Délka programu: 60 min.

Vstupné: žáci 35,- Kč/osoba, učitelé zdarma

 

5. Bohuslav Martinů a cestování časem (VP 5)

– přehled jednotlivých historických epoch - baroko, klasicismus, romantismus a inspirace v tvorbě B. Martinů

Cílová skupina: 5. ročník ZŠ

Anotace: Bohuslav Martinů čerpal inspiraci pro svou tvorbu také v minulosti. Budeme proto cestovat časem, nahlédneme do období baroka, klasicismu a romantismu a seznámíme se s nejvýznamnějšími hudebními velikány dané doby. Dozvíte se, kdy vznikla opera, jaký hudební nástroj byl oblíbený v baroku, co je to ouvertura nebo serenáda. Jak to vše souvisí s tvorbou B. Martinů, nám objasní vybrané hudební ukázky, které si žáci v poslechové části programu doprovodí hrou na tělo a na rytmické nástroje (ozvučná dřívka, tamburíny, drhla). Tím podpoříme rozvoj sluchového vnímání a hudební představivosti.

Zaměření na díla: Koncert pro cembalo, Serenáda, Předehra pro orchestr

Provázanost se ŠVP: Vzdělávací oblast Umění a kultura - obor Hudební výchova, vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (Lidé kolem nás, Lidé a čas)

Délka programu: 60 min.

Vstupné: žáci 35,- Kč/osoba, učitelé zdarma

 

 6. Bohuslav Martinů a opera (VP 6)

– přiblížení operní tvorby B. Martinů a jevištních děl s prvky pantomimy

Cílová skupina: 6. ročník ZŠ, prima gymnázia

Anotace: Bohuslav Martinů je autorem celkem šestnácti oper. Program představuje pouze některé z nich. První opera Voják a tanečnice spadá svým vznikem do období skladatelova raného pařížského pobytu. Snová opera Julietta aneb Snář je naopak jedno z jeho vrcholných děl. B. Martinů byl velký inovátor a rád propojoval a kombinoval jevištní formy, proto je pozornost věnována také dílu Divadlo za branou, kde spojuje operu s prvky baletu a pantomimy. Hudebně-instrumentální část programu je věnovaná poslechu vybraných ukázek a doprovodu na rytmické hudební nástroje (ozvučná dřívka, tamburíny, rolničky, drhla). V pohybově-dramatické části se žáci promění ve sbor a operní sólisty a dle libreta ztvární divadelní etudu na motivy vybrané opery. Budou mít tak příležitost pracovat s tělem, uplatnit prvky pantomimy a vyjádřit své emoce skrze mimiku a gesta.

Přiblížení díla: Voják a tanečnice, Julietta, Divadlo za branou

Provázanost se ŠVP: Vzdělávací oblast Umění a kultura - obor Hudební výchova a doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova.

Délka programu: 60 min.

Vstupné: žáci/studenti 35,- Kč/osoba, učitelé zdarma

 

7. Bohuslav Martinů a média (VP 7)

– méně známá tvorba B. Martinů pro rozhlas, televizi, film a reklamu

 

Cílová skupina: 7. ročník ZŠ, sekunda gymnázia

Anotace: V první polovině 20. století došlo k velkému rozvoji komunikačních technologií. Program proto přibližuje vývoj médií a představuje Bohuslava Martinů jako moderního skladatele, který se nebál pokroku a komponoval hudbu pro rozhlas, televizi i film. Pozornost je věnována také reklamě, neboť Martinů je autorem instrumentální hudby k dokumentárnímu a reklamnímu snímku pro Baťovy závody s názvem Střevíček. Vedle poslechových aktivit, bude hlavním úkolem žáků vytvořit zvukový doprovod ke krátkému filmovému příběhu, a to pomocí hudebních zvuků (zvonkohry, ozvučná dřívka, rolničky, drhla, tamburíny) i nehudebních ruchů (valchy, skleničky, igelitové sáčky). Cílem aktivity je rozvíjet kreativitu, představivost, schopnost hudebního vyjádření a zdokonalit své instrumentální dovednosti.

Přiblížení díla: Veselohra na mostěŽenitba, reklamní dokument Střevíček

Provázanost se ŠVP: Vzdělávací oblast Umění a kultura - obor Hudební výchova, vzdělávací oblast Člověk a společnost - obor Dějepis.

Délka programu: 60 min.

Vstupné: žáci/studenti 35,- Kč/osoba, učitelé zdarma

 

8. Bohuslav Martinů a Paříž (VP 8)

– tvorba B. Martinů ve francouzském období a představení meziválečné Paříže jako významného kulturního centra

 

Cílová skupina: 8. ročník ZŠ, tercie gymnázia

Anotace: Paříž byla v období mezi válkami významným kulturním centrem, kde se setkávali umělci různých národností a uměleckých směrů. Do Paříže Bohuslav Martinů přicestoval na studijní stáž v říjnu roku 1923, měl zde pobýt 3 měsíce, místo toho zůstal celých 17 let. Během dlouhodobého pobytu zkomponoval obrovské množství skladeb, neboť mu Paříž nabízela mnoho tvůrčí inspirace a podnětů. Na příkladu vybraných hudebních ukázek bude představena a charakterizována skladatelova stylově rozmanitá tvorba, která byla ovlivněna jazzem, neoklasicismem a folklorem. Úkolem poslechových aktivit bude rozpoznat nástrojové skupiny znějící v orchestrálních skladbách nebo vyjádřit náladu slyšené hudby a zážitek z ní. Rozvoj hudební představivosti bude podpořen hrou na rytmické hudební nástroje (cajony, ozvučná dřívka, tamburíny, triangly).

Přiblížení díla: Half-Time, Vřava, Špalíček, Concerto Grosso, Dvojkoncert

Provázanost se ŠVP: Vzdělávací oblast Umění a kultura - obor Hudební výchova, vzdělávací oblast Člověk a společnost - obor Dějepis.

Délka programu: 60 min.

Vstupné: žáci/studenti 35,- Kč/osoba, učitelé zdarma

 

9. Bohuslav Martinů v Americe (VP 9)

– osobní příběh B. Martinů a proměna jeho tvorby v americkém období, na pozadí historických událostí v průběhu druhé světové války

Cílová skupina: 9. ročník ZŠ, kvarta gymnázia

Anotace: Nepříznivý vývoj druhé světové války donutil Bohuslava Martinů v roce 1940 uprchnout z Evropy. Za svůj nový domov si zvolil Spojené státy americké, kde mohl svobodně tvořit. O okolnostech emigrace, strastiplné cestě i novém začátku povypráví osobně prostřednictvím autentického záznamu rozhlasového rozhovoru. Zde zmiňuje také orchestrální skladbu Concerto Grosso, která je považována za přechod mezi komornější tvorbou pařížskou a kompozicemi pro velký orchestr, které začal skládat v Americe. Hudebně-poslechová část programu proto představí skladatelovu orchestrální tvorbu se zaměřením na symfonie. Současně se žáci seznámí s obsazením symfonického orchestru a vybrané hudební ukázky si doprovodí hrou na rytmické hudební nástroje (tamburíny, cajony, ozvučná dřívka).

Přiblížení díla: Concerto grosso, Památník Lidicím, Symfonické fantazie, Ouvertura

Provázanost se ŠVP: Vzdělávací oblast Umění a kultura - obor Hudební výchova, vzdělávací oblast Člověk a společnost - obor Dějepis.

Délka programu: 60 min.

Vstupné: žáci/studenti 35,- Kč/osoba, učitelé zdarma

 

10. Bohuslav Martinů a jazz (VP 10)

– kořeny, vznik a vývoj jazzu, jeho vliv na evropskou hudbu a tvorbu B. Martinů v pařížském období

Cílová skupina: 1. ročník SŠ, kvinta gymnázia

Anotace: Jazz vznikl na začátku 20. stol. mezi afroamerickou komunitou na jihu USA smíšením afrických a amerických stylů. V době, kdy byl ve Francii jazz velkou módou, přijíždí studovat do Paříže také Bohuslav Martinů, kterému jazz učaroval a v tomto stylu zkomponoval spoustu skladeb. Charakteristické nástrojové obsazení big bandu a specifický rytmus jazzu budou představeny prostřednictvím vybraných hudebních ukázek. Typický rytmus pro jazz si studenti osvojí prostřednictvím vlastní instrumentální činnosti, synkopickou hrou na tělo a na rytmické nástroje za doprovodu skladeb B. Martinů. Své pohybové schopnosti prověří také při nácviku tanečních kroků dobového tance – charlestonu.

Přiblížení díla: Black Bottom, Le Jazz, balet Kuchyňská revue

Provázanost se ŠVP: Vzdělávací oblast Umění a kultura - obor Hudební výchova.

Délka programu: 60 min.

Vstupné: studenti 35,- Kč/osoba, učitelé zdarma

 

11. Bohuslav Martinů a balety (VP 11)

– představení rozmanité tvorby B. Martinů z oblasti pohybového a tanečního divadla

Cílová skupina: 2. ročník SŠ, sexta gymnázia

Anotace: Kde lze hledat kořeny baletu, kdy se začal vyvíjet jako samostatná umělecká forma, kdo patří mezi nejvýznamnější autory baletů, a proč byly první pokusy Bohuslava Martinů o jevištní tvorbu právě z oblasti pohybového a tanečního divadla se dozvíte v úvodní části programu. Připravené ukázky představí baletní tvorbu Martinů a její rozmanitost v námětech, inspiracích a stylech. V poslechových aktivitách se studenti zaměří na hudební charakteristiku postav. Vyzkouší si také baletní pozice nohou a své pohybové dovednosti; prostorovou orientaci a smysl pro rytmus prověří prostřednictvím hudebně tanečního vyjádření. Připravena je také hudební improvizace s kuchyňským náčiním (kvedlačky, vařečky, skleničky, příbory, valchy, utěrky) na motivy baletu Kuchyňská revue.

Přiblížení díla: Natáčí se!, Špalíček, Kuchyňská revue

Provázanost se ŠVP: Vzdělávací oblast Umění a kultura - obor Hudební výchova.

Délka programu: 60 min.

Vstupné: studenti 35,- Kč/osoba, učitelé zdarma

Městské muzeum a galerie Polička Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Tylova 114, 572 01 Polička

e-mail: jandlova@muzeum.policka.org
webové stránky: www.cbmpolicka.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí