Tajemné baroko na vlastní kůži


Večerní program žáky seznamuje s barokní kulturou, hlavními rysy architektury, výtvarného i sochařského umění, částečně i s barokní hudbou. Klade důraz na intenzivní prožitek a okamžité využití získaných vědomostí v praxi. Žáci nejprve získají základní charakteristiku barokního slohu, poté získané znalosti uplatní v komunikační hře, která je vede k popisu barokních objektů. Společně s lektorem se pak po tmě vydají do barokního chrámu Nalezení sv. Kříže, kde na vlastní kůži pocítí, jak se baroko snažilo na člověka zapůsobit a proč vzniklo právě v této době. Vytvoří živou barokní sochu, po 142 schodech vyšplhají na věž kostela s krásným výhledem na noční Litomyšl a poté společně otevřou hrobku Waldstein-Wartenbergů.

 

Klíčové kompetence RVP: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní.

Vzdělávací oblasti RVP: umění a kultura, člověk a společnost, člověk a jeho svět.

Vzdělávací obory RVP: člověk a jeho svět, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova.

Učivo RVP: kultura, historický čas a prostor, reformace a její šíření Evropou, barokní kultura a osvícenství, hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem, interpretace hudby, prvky vizuálně obrazného vyjádření, prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností , reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly, osobní postoj v komunikaci.

Délka: 12O min. 
Cena: 40 Kč/os, 100Kč/os - s přespáním

 

Zámecké návrší Litomyšl

Jiráskova 133

e-mail: info@skolanazamku.cz
webové stránky: www.skolanazamku.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí