ŽIVOT A OBRAZ T. G. MASARYKA


Interaktivní edukační program seznámí žáky s osobností T. G. Masaryka, jeho životními milníky a postoji. Na konkrétních příkladech dějinných událostí pochopí jeho zásluhu o československý stát a jeho význam, který se pod tlakem různých politických režimů měnil v druhé polovině 20. století. Lektorovaný program probíhá ve výstavě Fenomén Masaryk a využívá kontextu dějin 2. poloviny 19. století až po konec první třetiny století 20. Na program ve výstavě lze navázat workshopem ve výukové místnosti, v němž žáci pomocí konstruktivistických metod pedagogiky zhodnotí přínos T. G. Masaryka pro českou společnost, význam jeho ideálu humanity a myšlenky demokracie. Žáci mají k dispozici pracovní listy.

Cílenost: 2. stupeň ZŠ / Délka: 60–90 min / Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis / Klíčová slova:    T. G. Masaryk, prezident, první světová válka, Československá republika/ Výstupy – žák: na základě dobových předmětů a tištěných materiálů porozumí významu úsilí T. G. Masaryka a jeho zásluhám o vznik ČSR, zhodnotí jeho význam pro prvorepublikovou společnost a interpretuje, jak bylo s jeho odkazem zacházeno v období let 1937–1989 / Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 25 žáků / Objednávky: http://rezervace.nm.cz/, tel.: 224 497 443

Národní muzeum

Vinohradská 1 110 00 Praha 1

e-mail: vzdelavani@nm.cz
webové stránky: www.nm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí