LOVCI, OCHRÁNCI A MUZEJNÍCI


Na pomezí přírodovědných a společenskovědných oborů se žáci seznámí s historií vztahu člověka k přírodě, k její dokumentaci a ochraně, a tak nastíní proměny biologického myšlení. Nejen představy o potopě světa prošly revizí, pozměnit musíme i naše chápání klasifikace or­ganismů. Studenti jsou diskusními bloky vedeni k úvahám o možnostech každého z nás, jak chránit druhovou pestrost na planetě Zemi. Představována je i muzejní činnost a realizace příro­dovědecké expozice. Program se odehrává ve výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy. Lektorovaný program vč. pracovních listů k dispozici i v anglickém jazyce.

 

Cílenost: SŠ / Délka: 90 min / Vzdělávací obor: Biologie, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Klíčová slova: příroda, zvíře, člověk, ochrana, myšlení, muze­um / Výstupy – žák: dokáže určit možné dopady praktických aktivit lidí na přírodní prostředí; rozlišuje vztah člověka k přírodě napříč minulostí; uvědomuje si význam muzeí a jejich sbírek pro uchování paměti a informací / Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

 

Národní muzeum

Vinohradská 1 110 00 Praha 1

e-mail: vzdelavani@nm.cz
webové stránky: www.nm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí