OBRATNÍ OBRATLOVCI


Žáci se seznámí s obratlovci jako s jednou z větví stromu života živočichů, s jejich minulostí, současností i výhledy některých druhů na přežití. Žáci samostatně vymezují jednotlivé zoo­geografické oblasti a sestavují jejich charakteristiky. V programu je tematizován zájem člověka o přírodu, který se proměňuje v čase, dokumentaci zvířecí říše pomocí muzejních exponátů, žáci jsou diskusními bloky vedeni k pochopení smyslu vytváření biologických sbírek v muzeích. Program se odehrává ve výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy. Lektorovaný program vč. pracovních listů je k dispozici i v anglickém jazyce.

 

Cílenost: 2. stupeň ZŠ / Délka: 90 min / Vzdělávací obor: Přírodopis, Environmentální výchova, Výcho­va k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Klíčová slova: zoogeografické oblasti, zvíře, obratlovci, muzeum, člověk, biodiverzita / Výstupy – žák: uvědomuje si okolnosti působení člově­ka na přírodu; dokáže definovat, zařadit a popsat podkmen obratlovců; orientuje se v jednotlivých zoo­geografických oblastech / Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

 

Národní muzeum

Vinohradská 1 110 00 Praha 1

e-mail: vzdelavani@nm.cz
webové stránky: www.nm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí