Pavilon Anthropos


Pavilon Anthropos Moravského zemského muzea je svým obsahem a rozsahem naprosto unikátním výstavním prostorem v kontextu střední Evropy. Tento výstavní počin má v Brně již dlouholetou tradici, na niž navazují i současné stálé expozice věnující se nejstarší historii lidstva, vzniku a vývoji člověka i počátkům umění a kultury. 

Lektorský program se v úvodu věnuje historii a okolnostem vzniku Pavilonu Anthropos, která se váže až k roku 1928 a Výstavě soudobé kultury, uskutečněné na ploše brněnského výstaviště podporované T. G. Masarykem. Svůj dlouhodobý záměr zde uskutečnil Karel Absolon, objevitel Věstonické venuše i jeskyní moravského krasu, který se zejména v meziválečném období stal synonymem vědce -objevitele.  Zmiňována je i novodobá historie Pavilonu Anthropos v Pisáreckém parku a její tvůrce prof. Jan Jelínek. Mezi lety 2003 – 2006 proběhla díky Ministerstvu kultury generální rekonstrukce a modernizován byl i scénář expozic.

Na ploše zvýšeného přízemí je prostor věnovaný genetice, která je v současné době zdrojem mnoha nových, přelomových objevů. V následující části je nastíněna příbuznost člověka a dalších primátů. Problematika vývoje primátů, proces hominizace, v rámci kterého je představen unikátní nález australopitéka známého jako „Lucy“.  Sbírka kopií fosilních nálezů z celého světa, jejíž součástí je i „Lucy“, je nejucelenější sbírkou v České republice a k největším raritám je připojen i komentář.

Součástí stálých expozic jsou dioramata, trojrozměrné rekonstrukce člověka v reálných velikostech. Na těchto ukázkách jsou demonstrována nejdůležitější a nejzajímavější fakta spojená s konkrétním vývojovým stupněm člověka. V rámci výkladu je popisováno životní prostředí a adaptace člověka na změny klimatických podmínek. Pozornost návštěvníků upoutá rekonstrukce pravěkých obydlí i oděvu pravěkých lovců.

Nedílnou součástí expozic je rekonstrukce mamuta, jenž má tradici sahající až do roku 1928, kdy byl poprvé představen návštěvníkům na Výstavě soudobé kultury. Tato první rekonstrukce byla sponzorována Tomášem Baťou. V 9o. letech 20. století k dospělému jedinci přibyla rekonstrukce mamutího mláděte.

Druhé patro je věnováno archeologickým dokladům existence předchůdců moderního člověka i vlastnímu druhu Homo sapiens sapiens v našich zemích a jeho způsobu života. Zhlédnout zde můžeme dvě archeologické části. První částí je „Morava nejstarších lovců a sběračů“, která obsahuje velké množství originálů štípané industrie a kostěných nástrojů ze světově známých lokalit, jako jsou Dolní Věstonice, Předmostí u Přerova, Stránská Skála či jeskyně Kůlna a Pekárna, rekonstrukci „trojhrobu“ z Dolních Věstonic, který poukazuje na vývoj rituálů spojených se smrtí. Věnuje se také podrobněji hrobu „Brněnského šamana“. Nález je unikátní obsahem hrobové výbavy, šamanskými atributy a především takzvanou „Šamanovou loutkou“. Druhou částí tohoto patra je expozice „Nejstarší umění Evropy“. Návštěvníky zaujmou kopie nástěnných maleb paleolitických svatyní, jako jsou Lascaux ve Francii a španělské Alramiry. Komentář se zabývá technikou maleb, okolnostmi objevu a spojením s prvními rituály a v této době převládajícím náboženským systémem - šamanismem. 

Závěr prohlídky tvoří exkurze do světa umění, konkrétně „venuší“ a předložení náhledu na možné důvody jejich vniku. Zmíněny jsou také možné interpretace předložených uměleckých artefaktů, tvořící důležité body kulturní historie člověka.

Místo: Pisárecká 5, Brno 

Lektorské dny: úterý, středa, čtvrtek, pátek   

Délka programu: 60 min. 

Cena: 45 Kč

Rezervace: Bc. Ivan Koutný, ikoutny@mzm.cz ,Mgr. Eva Vaníčková, evanickova@mzm.cz. Telefonické objednávky - pokladna pavilonu Anthropos, +420 515 919 760.  

Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

e-mail: sbrychtova@mzm.cz
webové stránky: www.mzm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí