ZA ZVÍŘATY KOLEM SVĚTA


Žáci se cestou kolem světa seznámí s jednotlivými zoogeografickými oblastmi, s charakteris­tikou obratlovců i zoologických sbírek a s poukázáním na roli dominantního druhu – člověka, který mění podmínky v jednotlivých částech světa. Tyto změny mohou být k horšímu (vyhubení druhů, snižování populací i celkové druhové pestrosti, zavlečení druhů na nová území), ale také k lepšímu (národní parky a chráněná území, záchranné chovy). Program se odehrává ve výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy. Lektorovaný program vč. pracovních listů k dispozici i v anglickém jazyce.

 

Cílenost: 1. stupeň ZŠ / Délka: 90 min / Vzdělávací obor: Přírodopis, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Klíčová slova: zoogeografické oblasti, zvíře, pestrost, obratlovci, archa, mýty, člověk / Výstupy – žák: vytváří si ohleduplný vztah k přírodě; chápe nutnost ochrany přírody; dokáže se orientovat v jednotlivých zoogeografických oblastech / Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

 

Národní muzeum

Vinohradská 1 110 00 Praha 1

e-mail: vzdelavani@nm.cz
webové stránky: www.nm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí