ZVÍŘATA NAD PROPASTÍ


Komentovaná prohlídka expozice Archa Noemova představí nejohroženější zvířata světa.
Žáci zjistí, že gaviálů žije ve volné přírodě posledních 200 kusů nebo že v Indonésii jsou
hromadně vypalovány deštné lesy, což ohrožuje nejen orangutany. V expozici uvidí velescinka
kapverdského, nedávno vyhynulý druh, který je v dnešní době možné spatřit už jen v muzeu.
Ochrana přírody by měla ležet na srdci každému z nás, a tak žáci při prohlídce zjistí nejen
důvody, proč jsou některá zvířata ohrožena, ale dozví se také, jak se mohou zapojit do jejich
ochrany. Zaměříme se jak na pomoc zvířatům v české přírodě, tak na programy na záchranu
druhů ve volné přírodě, které se týkají například goril nebo koní Převalského.

 

Cílenost: 2. stupeň ZŠ / Délka: 60 min / Vzdělávací obor: Přírodopis, Environmentální výchova, Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Klíčová slova: příroda, zvíře, člověk, ochrana, muzeum,
zoo / Výstupy – žák: vytváří si ohleduplný vztah k přírodě; dokáže určit možné dopady praktických aktivit
lidí na přírodní prostředí; chápe nutnost ochrany přírody; rozlišuje vztah člověka k přírodě napříč minulostí;
uvědomuje si význam muzeí a jejich sbírek pro uchování paměti a informací / Cena: 80 Kč/žák, pedagogický
doprovod zdarma / Počet žáků: max. 30 žáků / Objednávky: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Národní muzeum

Vinohradská 1 110 00 Praha 1

e-mail: vzdelavani@nm.cz
webové stránky: www.nm.cz
Profil instituce

Pro školy

  • výběr z nabídky edukačních aktivit muzeí a galerií dle obsahu RVP, místa a termínu

Pro muzea a galerie

  • zveřejnění edukačních aktivit přehlednou formou s možností filtrování dle území, vzdělávání a času
  • provázání nabídky edukačních aktivit se strukturou RVP (stupeň vzdělávání, vzdělávací oblasti)
  • jednoduchý a uživatelsky přívětivý editorský systém pro vkládání nových záznamů
  • přehledný archiv všech doposud zveřejněných edukačních aktivit a programů

Seznam institucí

  • více než 60 muzeí, galérií a jiných institucí poskytujících edukační programy v České republice

Opens internal link in current windowZobrazit seznam institucí